KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- CD3

up
up
CD3
CD3
LP - CX-7114 (1983)
CD - COCC-12235 (1995)
1.kyoui no nyūtorinobīmu -

2.fainaru yamato to i -

3.kodai to yamato -

4.dingiru shounen no tēma -

5.nukeru yamato -

6.oki ta to kodai -

7.dingiru boshi no suibotsu -

8.rugāru soutou no to i -

9.yuki no tēma -

10.tou daisuke no tēma -

11.akueriasu rekuiemu II -