KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- CD1

up
up
CD1
CD1
LP - CX-7081 (1983)
CD - COCC-12233 (1995)
1.mizu no hoshi akueriasu -

2.akueriasu 45 oku nen -

3.yamato hisou naru shutsugeki -

4.rugāru JR no sensou -

5.yuki -

6.uruku no rekishi -

7.meiousei kaisen -

8.dingiru boshi -

9.FIGHT ! kosumo taigā -

10.shinpi no hoshi akueriasu -